هدف شرکت آریکو رفع نیازهای صنعتی شرکای تجاری خود در تمامی زمینه ‎ها و ارائه راهکارهای صنعتی و خدمات فنی مهندسی است.

شرکت آریکو همواره در تلاش بوده است تا رابطه ای بر مبنای اعتماد طرفین ، صداقت بین خود ، شرکای تجاری و مشتریان ایجاد نماید و همچنین ایجاد رابطه‎ای مستحکم و طولانی مدت از اولویت های این شرکت می‎باشد که موجب محدوده وسیع مشتریان این شرکت است که بزرگترین نقطه اتکا و قوت این مجموعه می باشد. موارد زیر از جمله عواملی می‎باشد که مارا قادر می‎سازد تا به بهترین روش نیازهای شرکای تجاری خود را برطرف کنیم.

شرﮐﺖ آریکو در ﺳﺎل ١٣٩٠، ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺴﺘﺪام، ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد، در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗأﻣﯿﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات مکانیک، برق و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ، مواد اولیه و ماشین های قالب سازی، چاپ و بسته بندی و همچنین اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت فنی و مهندسی قبل از خرید، خدمات ﭘﺲ از ﻓﺮوش و لجستیک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗأﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و حمل و نقل کالاهای سفارشی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد. این شرکت در ﻃﻮل ﺳال¬های ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد، ﻫﻤﻮاره در صدد بوﺟﻮد آوردن راﺑﻄﻪای متداوم ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ که ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ گواه آن، محدوده وسیع و تعداد پر شمار ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و همچنین فهرست¬های فروش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ است و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎ و ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ به حساب می آید. اﻣﺮوز با ﮔﺬﺷﺖ قریب به یک دهه از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، اﮐﺜﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨد ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﭘﺎﻻﯾﺶ، نیروگاه، ﻓﻮﻻد، ﺳﯿﻤﺎن، ﻣﻌﺎدن، ﺧﻮدروﺳﺎزی، آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺗﻮﻧﻞ و ﻣﺘﺮو و همچنین صنایع غذایی، دارویی، لبنی و نیشکر، از ﺧﺪﻣﺎت فنی بازرگانی متداوم این مجموعه ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاند. ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﮑﻮ در طول مدت فعالیت خود در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دﺳﺖ ﯾﺎفته است ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری فروش و ﺗﻮزﯾﻊ از برندهای معتبر جهانی از قبیل KSB, FLOWSERVE, MILTON ROY, SAMSON, HONEYWELL, EMERSON, GE, BOMAFA, VCL و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﻫﻠﻨﺪ، ﺳﻮئیس، اﺗﺮﯾﺶ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ژاﭘﻦ ، آﻣﺮﯾﮑﺎ و لوکزامبورگ در ﺟﻬﺖ ﺗأﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات بوده است.

  • ﺗأﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎیی، اروﭘﺎیی و آﺳﯿﺎیی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اصلی
  • ارائه خدمات مهندسی خرید و پیشنهاد فنی مناسب بر اساس نیازمندی مشتریان
  • ﻗﯿﻤت گذاری رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
  • تحویل به موقع کالاهای مورد درخواسـت
  • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در شیوه های پرداخت برای مشتریان
  • امکان ارایه گواهی نامه های معتبر
  • ارائه گارانتی تجهیزات و خدمات پس از فروش
  • ﺗﻌﺎﻣﻼت ارزی از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸـﻮر
  • امکان ارائه انواع ضمانت نامه بانکی برای اطمینان خاطر مشتریان

نمایندگان انحصاری آریکو